Národní linka pro odvykání

Co přesně je závislost? Jako základní odpověď na tuto otázku můžeme použít diagnostická kritéria. Dle Mezinárodní klasifikace nemocí 10 se syndrom závislosti charakterizuje jako soubor fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, kdy braní drog má větší prioritu než cokoliv jiného. Charakteristickým znakem syndromu závislosti je touha užít nelegální návykovou látku, alkohol nebo tabák1.

Stanovení diagnózy syndrom závislosti se může provést pouze tehdy, pokud jedinec za poslední rok vykazuje alespoň 3 ze 6 níže zmíněných kritérií1,  diagnózu vždy musí provést odborník (lékař): 

  • Craving = bažení užít návykovou látku
  • Potíže v kontrole užívání – objevují se potíže v sebeovládání při užívání látky a to zejména jedná-li se o začátek, ukončení nebo množství látky.
  • Somatický odvykací stav – tělesné abstinenční příznaky projevující se po neužití drogy. Pokud k užití drogy dojde, je za cíl snížit nebo odstranit tyto stavy.
  • Nárůst tolerance – aby byl účinek drogy stejný jako doposud, dojde k navýšení užívané návykové látky .

 

  • Zanedbávání jiných zájmů – jedinec se zaměřuje hlavně na získání drogy na úkor jiných zájmů nebo vlastní rodiny .

  • Pokračování v užívání přes škodlivé účinky – i přes zdravotní a psychické obtíže jedinec pokračuje v užívání látky1.

Autor: LUCK

1Jeřábek, P. (2015). Psychopatologie závislosti in Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing, a.s.

 

 

 

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​