Národní linka pro odvykání

Chronická bolest a drogová závislost

Velmi nebezpečnou komorbiditou pro uživatele návykových látek je chronická bolest. Je důležité, aby v rámci léčby byla zmapována drogová situace pacienta a dle toho zvolen vhodný postup pro léčbu chronické bolesti. 

Uživatelé návykových látek mohou mít velmi často různá infekční onemocnění a další somatické komplikace, které jim mnohdy způsobují chronické bolesti, jež je nutné tlumit analgetiky, což jsou mnohdy silné opioidy. Bohužel ale z obavy rozvoje závislosti na opioidních analgetikách jsou těmto lidem často předepisovaná neopioidní analgetika či nesteroidní antiflogistika1. Je však prokázáno, že nevhodná léčba chronických bolestí může u těchto pacientů způsobit recidivu či zvýšení dávek návykové látky, jako potřebu tuto bolest potlačit.

Pro pacienty může být také nebezpečné předepisování opioidů, které by mohly vést k rozvoji abstinenčních příznaků či neuvážené předepisování a navyšování dávek. 

Vhodným řešením pro tyto pacienty může být docházení do Centra pro léčbu bolesti, kde by příslušní odborníci měli mít přehled v lécích, které jsou pro uživatele drog při léčbě chronické bolesti potenciálně rizikové a kterým se tak vyhnout. Nejdůležitější částí léčby ale zůstává navázání důvěrného kontaktu s pacientem a volba individuálního terapeutického programu, což zahrnuje pravidelné sledování pacienta a spolupráci celého lékařského i nelékařského týmu. 

1 Vondráčková, D. (2019). Chronická bolest a drogová závislost. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(2), 188-192.

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​