Národní linka pro odvykání

Užívání nelegálních návykových látek (nejčastěji pervitinu, kokainu, halucinogenů a marihuany) může někdy vyvolat stav, který se podobá příznakům schizofrenie1.

V prvních hodinách až maximálně dvou týdnech po užití látky můžeme častokrát pozorovat zvýšenou paranoiu, která se projevuje přesvědčením, že “po mně někdo jde” a uživatel se dle tohoto přesvědčení i paranoidně chová – například se může zabarikádovat v místnosti či si veškeré zaslechnuté konverzace vztahovat na sebe. Někdy se mohou objevit i halucinace, které bývají nejčastěji sluchového charakteru. Jinými slovy dochází k pozorovatelné změně ve vnímání a chování, která připomíná zkreslené vnímání reality typické pro psychotické poruchy typu schizofrenie. Nemusí jít nutně jen o halucinace či bludy, dalším příznakem toxické psychózy bývá i agresivní tendence vůči sobě nebo okolí. Stručně řečeno, pro člověka prožívající tzv. “halucinatorně-paranoidní syndrom” (což je jiné označení pro toxickou psychózu) je typické oddělení od reality, na jehož základě se tento člověk i chová.

Dobrou zprávou je, že ty stavy, které jsou opravdu vyvolané návykovou látkou a nejedná se tedy o schizofrenii, velmi dobře reagují na léčbu a po případném zaléčení antipsychotiky rychle odeznívají 2. Pokud si po užití látky všímáte u sebe nebo u svého známého příznaky zkresleného myšlení a vnímání, doporučujeme se ozvat psychiatrovi a situaci podchytit co nejdříve. Případně se neváhejte ozvat na naši linku a situaci zkonzultovat i s námi.

Autor: DABŽ

1 Kalina, K. et al. (2015). Klinická adiktologie. Praha, ČR: Grada Publishing.

2 Kopeček, M. & Lichková, A. P. (Diagnóza F). (2020, 7. květen). Toxických psychóz je stále více, drogy jsou dostupnější, říká vedoucí lékař Národního ústavu duševního zdraví [Audio podcast]. Dostupné z https://wave.rozhlas.cz/toxickych-psychoz-je-stale-vice-drogy-jsou-dostupnejsi-rika-vedouci-lekar-8198448

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​