Národní linka pro odvykání

Syndrom rizikového chování

Už jste se někdy setkali s pojmem syndrom rizikového chování v dospívání (SRCH-D) a říkali jste si, co asi tak označuje?

V českém prostředí pracují s tímto pojetím rizikového chování například Csémy a Hamanová, kteří se podíleli na vzniku publikace Rizikové chování v dospívání a jeho vztah ke zdraví (Kabíček a kol., 2014)1. Vysvětlují, že koncept SRCH-D odkazuje ke skutečnosti, že se v období dospívání jednotlivé formy rizikového chování obvykle vyskytují společně, neboť bývají podněcovány stejnými rizikovými faktory a působí na ně i stejné faktory protektivní (příkladem může být společný výskyt užívání návykových látek, antisociálního chování a sexuálního rizikového chování)1. Z takového pojetí rizikového chování je možné odvodit důležité závěry pro prevenci – jako účinnější se jeví vnímat rizikové chování jako celek, a spíše než se tedy jednotlivě věnovat jeho konkrétním formám, bychom se měli zaměřit na podporu obecných protektivních faktorů1. Mezi protektivní faktory řadí Csémy a Hamanová například dobré vztahy v rodině, otevřenou komunikaci, neautoritativní podporu dospívajícího, existenci pozitivního vzoru, zapojení dospívajících do zájmů a aktivit, vytváření příležitostí pro kreativitu apod1. Více informací naleznete v případě zájmu ve zmíněné publikaci.

1 Kabíček, J., Csémy, L. &  Hamanová, J. (2014). Rizikové chování v dospívání a jeho vztah ke zdraví. Praha: Triton.

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​