Národní linka pro odvykání

Speciální terénní programy pro Romy. Přestane tak dvojí stigmatizace Romů, kteří užívají návykové látky?

Ve veřejném diskurzu dominuje názor, že romské etnikum patří mezi časté uživatele či distributory návykových látek. Samotné zjištění tohoto faktu je velmi komplikované, neboť služby pro uživatele návykových látek nezjišťují a ani neshromažďují údaje o etnicitě. Dalším sporným bodem je, že dostupné výsledky prevalence užívání v romské populaci jsou z valné většiny výzkumy uskutečňované u obyvatel vyloučených lokalit a o zbytku romské populace údaje chybí1.

Eliminovat takzvanou dvojí stigmatizaci se proto již dříve rozhodl Sananim. V návaznosti na to vytvořil službu, kde pracují přímo romští terénní pracovníci. Důvodem je, že romští uživatelé velmi sporadicky využívají klasické adiktologické služby a jednou z příčin může být právě problém již zmiňované dvojí stigmatizace. 

1 Hajduchová, H., & Kajanová, A. (2014). The Roma minority and substance abuse in the Czech and Slovak Republics.

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​