Národní linka pro odvykání

Ženy a fenomén dvojí sociální deviace

Co znamená vůbec pojem sociální deviace?

V českém jazyce termín deviace chápeme jako jakoukoli odchylku od normy. Sociální deviaci sociologové vysvětlují jako narušení jakékoli sociální normy (morální, náboženské, etické, aj.).1

V souvislosti s pojmem sociální deviace se můžete setkat s jiným sociologickým pojmem, a to s pojmem fenomén dvojí sociální deviace u žen. 

Z výzkumných šetření, které byly provedeny v rámci problematiky vyhledávání odborné adiktologické péče ze strany široké veřejnosti, bylo zjištěno, že ženy vyhledávají odbornou pomoc procentuálně mnohem méně nežli muži. Tento jev bývá vysvětlován zejména ženským postavením ve společnosti. Ženy od nepaměti ve společnosti bývají vnímané v rolích matek a strážkyň rodinného krbu. 

Zmiňovaná dvojí sociální deviace se projevuje ve dvou úrovních. První úroveň spočívá v odsouzení ženy společností za to, že užívá nějakou návykovou látku. Toto odsouzení a stigmatizování bývá stejné jak u žen, tak u mužů. Obecně lze říci, že uživatelé návykových látek jsou společností odsuzováni ve větší míře než neuživatelé. 

Druhá úroveň sociální deviace u žen spočívá v odsouzení za jejich selhání v “tradičních” rolích, které byly zmíněné výše. To znamená, že žena uživatelka je společností odsuzovaná také proto, že by se dle společností stanovených pravidel měla starat o děti, manžela a rodinné zázemí. Pokud užívá nějakou návykovou látku, společnost má tendence vnímat tuto ženu jako selhávající v “tradičních” rolích.2

Fenomén dvojí sociální deviace u žen tedy v sobě kloubí odsuzování a stigmatizování ženské populace uživatelek návykových na základě dvou různých úrovní společenského pohledu na problematiku užívání návykových látek.

Na závěr je ovšem třeba říci, že i přes existenci tohoto sociálního jevu, je naprosto v pořádku, když se žena rozhodne pro vyhledání odborné pomoci s psychickým/adiktologickým problémem. Pocity strachu a obav jsou naprosto přirozené a pochopitelné. Tento článek má ambici poukázat na tento jev a zároveň pobídnout ženy k tomu, aby se nestyděly problém přiznat sobě a svému okolí a neváhaly pomoc vyhledat.

Nechat si pomoci od druhého je v pořádku! Ať jste žena či muž. 

Autor: AV

Zdroj:

1 Nešpor, Z. R. (2013). Slovník českých sociologů. Praha: Academia.

2 Holstein, J. (2009). Defining deviance: John Kitsuse’s modest agenda. The American Sociologist, 40(1/2), 51-60. doi:10.2307/25799567

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​