Národní linka pro odvykání

Lysohlávky pro odvykání kouření?

O Češích je obecně známo, že jsou národem houbařů. Spousta Čechů se o víkendu vydává do lesů sbírat praváky, kozáky či bedly. Existují i jiné, “zakázané” houby – lysohlávky.

Jedná se o houby, které v sobě obsahují účinnou látku psilocybin a psilocin. Toto by samo o sobě nebylo moc zajímavé, kdyby se nejednalo o látky halucinogenní – tj. látky měnící lidské vnímání. Pod vlivem halucinogenů lidé zažívají kvalitativně jiné stavy vědomí, které jsou doprovázeny halucinacemi (odtud název halucinogeny) či pocity tzv. rozpadu ega1. Někteří účinky psychedelických drog (synonymum pro halucinogeny) využívají pro svůj spirituální rozvoj. Jedná se však v současné době o látky nelegální a jejich používání není v České republice dovoleno. Přestože jejich rekreační užívání je zatím protizákonné, jsou tyto látky výzkumně testovány se slibnými vyhlídkami, že by se z nich v budoucnu mohly stát nová psychofarmaka v léčbě například deprese2 či posttraumatické stresové poruchy3.

Jednou z oblastí výzkumného zájmu je i efekt psychedelik pro léčbu jiných látkových závislostí. Například studie publikovaná v roce 2014 provedená na vzorku 15 kuřáků, která kombinovala během 15 týdnů intervence z kognitivně-behaviorální terapie společně s celkem třemi administracemi psilocybinu ukázala, že 12 z těchto 15 kuřáků (tj. 80 %) abstinovalo od kouření i po půl roce4. Číslo 80 % je opravdu velmi dobré, co se týká hodnocení účinnosti intervence a pokládá základ pro další zkoumání této oblasti.

V roce 2016 se tým výzkumníků vrátil k účastníkům výzkumu s delším časovým odstupem, aby zhodnotil, jak jsou na tom s kouřením. Po jednom roce od intervence bylo číslo nekuřáků 10 (tj. 67 %) a po dlouhodobém zhodnocení celkem 9 z původních účastníků (tj. 60 %) bylo nekuřáků 5. Opět číslo 60 %, přestože je menší než 80 %, je stále číslo velmi dobré co se týká hodnocení účinnosti intervence pro odvykání kouření. Je nutné však brát v potaz, že se jednalo o studii pilotní provedenou na relativně malém vzorku 15 kuřáků.

Je ovšem pravdou, že z tohoto pilotního výzkumu se ukazuje, že psilocybin jakožto halucinogenní látka by se z dlouhodobého hlediska mohla ukázat jako slibný pomocník v boji proti závislosti. Jedná se však o výzkumy v zárodku a až čas a další studie ukážou, zda budou moct pro tyto účely být opravdu široce využívány. Pokud chcete se svým odvykáním udělat něco právě teď, zavolejte nám na naše bezplatné telefonní číslo 800 350 000 a rádi vám pomůžeme!

Autor: DABŽ

1 Johnson, M., Richards, W., & Griffiths, R. (2008). Human hallucinogen research: guidelines for safety. Journal of Psychopharmacology, 22(6), 603–620.

2 Carhart-Harris, R. L., Roseman, L., Bolstridge, M. et al. (2017). Psilocybin for treatment-resistant depression: fMRI-measured brain mechanisms. Scientific Reports, 7, 13187.

3 Catlow, B. J., Song, S., Paredes, D. A. et al. (2013). Effects of psilocybin on hippocampal neurogenesis and extinction of trace fear conditioning. Experiential Brain Research, 228, 481–491.

4 Johnson, M. W., Garcia-Romeu, A., Cosimano, M. P., & Griffiths, R. R. (2014). Pilot study of the 5-HT2AR agonist psilocybin in the treatment of tobacco addiction. Journal of Psychopharmacology, 28(11), 983–992.

5 Johnson, M. W., Garcia-Romeu, A., & Griffiths, R. R. (2016). Long-term follow-up of psilocybin-facilitated smoking cessation. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 43(1), 55–60.

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​