Národní linka pro odvykání

Jaké jsou dopady užívání alkoholu na okolí uživatele?

Negativním vlivem alkoholu na zdraví a život samotných uživatelů se již zabývalo velké množství českých i zahraničních publikací. Dopady, které s sebou jeho užívání nese pro okolí jedinců, však mapuje jen minimum výzkumů. Hlubší pohled do dané problematiky nabízí například přehledový článek E. Novákové a V. Mravčíka (2020)1.

AHTO (Alcohol´s Harms to Others neboli škody způsobené ostatním či extra-individuální škody) se mohou vztahovat k osobám v širokém okolí jedince (zavinění autonehody pod vlivem alkoholu, při které zemře chodec), jeho blízkému okolí (psychické nebo fyzické násilí namířené vůči partnerovi uživatele), ale i osobám, s nimiž uživatel nepřijde přímo do styku (zvýšený hluk a nepořádek v místě bydliště). Autoři v článku představují využívané typologie AHTO a nastiňují závěry několika zahraničních výzkumů. Ukazuje se, že nejohroženější skupinu v tomto kontextu tvoří ženy, které častěji zažívají problémy a konflikty ve vztazích zapříčiněné užíváním alkoholu blízkými osobami. Muži bývají naproti tomu často poškozovaní ze strany přátel, kolegů a cizích uživatelů. Stávají se pak účastníky fyzických konfliktů nebo například cestují v autě s opilým řidičem. Vyšší míru ohrožení udávají zejména mladí lidé, nejnižší naopak starší osoby, abstinenti a jedinci v manželském svazku.

Nováková a Mravčík (2020)1 upozorňují, že daná problematika bývá často podceňována a je nezbytné se jí dále zabývat. 

 

1Nováková, E. & Mravčík, V. (2020). Alcohol’s harms to others. Hygiena, 65(1), 10-16. doi: 10.21101/hygiena.a1730

Nováková, E. (2018). Dopady užívání alkoholu na okolí uživatele. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova. dostupné z https://www.adiktologie.cz/file/497/novakova-dp.pdf.

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​