Národní linka pro odvykání

Co to znamená bio-psycho-socio-spirituální model závislosti?

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) definuje závislost jako soubor nejrůznějších fyziologických, behaviorálních, kognitivních faktorů, které se opakovaně objevují v důsledku užití návykové psychotropní látky.1 V adiktologii odborníci rozeznávají několik různých modelů závislosti, jedním z nich je tzv. bio-psycho-socio-spirituální model.2

Lidé se často odborníků ptají, proč vlastně vzniká závislost? Odpověď ovšem není tak jednoduchá. Za vznikem závislost velmi často stojí komplexní balíček několika nejrůznějších faktorů, které pochází z různých oblastí našich životů. To znamená, že se mnohdy skloubí několik faktorů, které společně dají vzniku závislosti u daného jedince. Někteří lidé těch faktorů mohou víc více, někdo může mít jeden dva faktory, ovšem nakolik silné, že jsou schopny ovlivnit život jedince a podílet se na vzniku závislosti. Výše zmiňované faktory mohou spadat do oblasti biologické, sociální, psychologické či spirituální. Odtud tedy název výše zmiňovaného modelu závislosti.2

Biologické faktory2
 • Problematické okolnosti v období těhotenství a prenatálního vývoje (matka uživatelka návykových látek, velké množství stresu během těhotenství, prodělaná onemocnění v těhotenství aj.)
 • Okolnosti porodu (např. vliv farmak)
 • Postnatální vývoj jedince (traumata, onemocnění, okolní vlivy na jedince)
 • Genetické faktory (Vyšší tolerance alkoholu od první zkušenosti s alkoholem u dětí alkoholiků. Zde může dojít často k mýlce, že by se snad jednalo o protektivní faktor, ovšem není tomu tak. Daný jedinec totiž v počátcích konzumace snese více alkoholu, nemívá tak nepříjemné a nebezpečné stavy intoxikace a nemívá tak nepříjemné stavy po jejím odeznění, což znamená, že nemívá tak nepříjemné kocoviny. To se může na první pohled zdát jako něco pozitivního, ovšem opak je pravdou. Takový jedinec musí vypít mnohem více alkoholu k dosažení cíleného efektu, což samozřejmě znamená větší nápor pro organizmus. Často také dochází k tomu, že daný jedinec začne pít s lidmi, kteří jsou schopni vydržet takovéto tempo, tedy s pijáky, a ti jedince samozřejmě utvrzují v takovém to způsobu chování.)
 • Organické příčiny, patologické pochody organismu
psychologické faktory2
 • Úroveň postnatální péče jedince
 • Vývoj, diferenciace potřeb jedince, narušení mezigeneračních hranic (zneužití, týrání, trauma v rodině) 
 • Reakce na určité onemocnění
 • Sebe medikace v rámci psychických problémů (typické u úzkostných a depresivních stavů, zde může nastat ovšem problém, jelikož například alkohol v počátcích působí antidepresivně a anxiolyticky, ovšem po určité době se stává sám strůjcem a podpůrcem těchto stavů) 
 • Sebeláska, sebepojetí, sebevědomí jedince
sociální faktory2
 • Toxické vztahy s lidmi v okolí, kvalita konkrétních rodinných vztahů, případná absence rodiny či rodinných příslušníků
 • Sociální a ekonomická úroveň jedince/rodiny
 • Problémovost přechodu z adolescence do dospělosti
 • Rasismus, xenofobie, homofobní chování od společnosti
 • Kulturní prostředí, ve které žijeme či náboženství
 • Vrstevníci, kolegové, naše sociální bubliny, komunity lidí
spirituální faktory2
 • Pocity existenciálního prázdna 
 • Absence smyslu života, duchovních hodnot či autority
 • Pocity, že danému jedinci chybí kus sebe a hledá způsoby jak docílit celistvosti
 • Potřeba spirituálního naplnění

Vzhledem k tomu, že faktory, které mohou ovlivnit vznik závislosti, jsou z různých oblastí našich životů, tak i samotné projevy a důsledky se mohou objevit v nejrůznějších sférách našich životů (poruchy imunity, onkologická onemocnění, diabetes mellitus, poškození jater, ledvin, deprese, úzkosti, dluhy, exekuce, rozpad vztahů s okolím, rozvody, snížené sebevědomí, ztráta koníčků, ztráta zaměstnání, atd.).3

Z toho všeho vyplívá, že je nesmírně důležité přistupovat k léčbě závislostí jako ke komplexnímu problému, který je potřeba zabezpečit ve všech sférách. Existují různé přístupy práce a různá zařízení, která se na léčbu závislosti specializují, ovšem v samém jádru přistupují k problému stejným způsobem a snaží se pomoci danému člověku ve všech ohledech, které se shledávají jako indikované k pomoci.

Jednou z možností, kam se obrátit pro cenné rady a pomoc, je Národní linka pro odvykání. Na bezplatné lince 800 350 000 pracuje tým vyškolených odborníků na závislosti. Proto pokud máte nějaké informace, nebo podezření, že by se problematika závislostí mohla týkat i vás, tak neváhejte zavolat na výše uvedené telefonní číslo, kde vám tým konzultantů bez váhání rád poskytne informace či kontakty dle vaší individuální potřeby.

Autor: AV

Zdroje:

1 Nešpor, K. (2018). Návykové chování a závislost: Současné poznatky a perspektivy léčby. Praha: Portál.

2 Kalina, K. (2003). Drogy a drogové závislosti: Mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády České republiky.

3 Kalina, K. (2015). Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing.

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​