Národní linka pro odvykání

Co je to craving? A jak s ním případně pracovat?

Pojem „craving“ se do češtiny překládá jako bažení či chutě ve vztahu k určité návykové látce. Odborníci v adiktologii craving definují jako velmi komplexní psychosomatický fenomén, zahrnující složky behaviorální, emoční, kognitivní či neurobiologické. Craving nadále můžeme vysvětlit jako silnou touhu nebo pocit puzení užít látku. Cravingu je také jeden z 6 znaků závislosti (craving, nárůst tolerance, somatický odvykací stav, potíže v kontrole užívání, zanedbávání jiných zájmů, pokračování v užívání i přes škodlivé účinky).1

Craving ovšem může zásadně ovlivňovat jednotlivé znaky závislosti, např. touha po užití drogy může silně ovlivňovat sebekontrolu jedince a následně podněcovat k znovu užití látky, tzv. relapsu. Velmi jednoduše lze bažení rozdělit do dvou skupin. Jedná se o bažení fyzické (častěji se objevuje bezprostředně po odnětí návykové látky) a psychické (častěji se objevuje po delší uplynulé době abstinence).2 Craving je neodmyslitelnou oblastí, které se v léčbě závislostí u každého jedince musí věnovat dostatečná pozornost a péče.1 

Na craving nemusíme vždy vůbec hledět jako na něco negativního. V jistém smyslu fakt, že jedinec cítí bažení, může poukazovat na posuny v léčbě závislosti. Takový jedinec začíná být mnohem vnímavější vůči svému tělu a mnohem více má tendenci mu nasloucha.2

Pokud i vy cítíte, že se ve vašem životě bažení, neboli craving má tendenci objevovat, neváhejte kontaktovat naši linku a probrat s námi tuto tendenci a způsoby jak s ní zacházet na čísle 800 350 000. 

Na závěr článku také přikládáme několik praktických tipů, které se dají uplatňovat v běžném životě.1 

 • Vědomé vyhýbání se situacím a místům, které by chutě vyvolávaly 
 • Záměrné odvedení pozornosti, např. sprcha, hudba, jídlo, četba, televize
 • Včasné rozpoznání bažení, uvědomění si ho na počátku, kdy bažení není tak intenzivní
 • Relaxační techniky
 • Spánek nebo odpočinek
 • Tělesné cvičení, procházky, práce
 • Sex
 • Kontaktovat blízkou osobu či odborníka, se kterým se budu moci o bažení a prožívaných pocitech bavit
 • Několikrát se zhluboka nadechnout
 • Napít se nealkoholického nápoje
 • Odevzdat někomu blízkému své peníze
 • Zabavit ruce, např. míčkem, tužkou, pletením, malováním
 • Uvědomění si výhod a přínosů abstinence a uvědomění si negativních důsledků porušení abstinence.

Autor: AV

Zdroje:

1 Kalina, K. (2015). Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing.

2 Nešpor, K. (2007). Craving (bažení) u návykových nemocí – jeho význam a léčba. Psychiatrie pro praxi, 8(1), 32-34.

Chci pravidelné
adikto novinky
a články do mailu​