Rubriky
Alkohol Články Covid Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Dopady onemocnění COVID-19 na uživatele drog a poskytovatele adiktologických služeb 

COVID-19, známá a nová infekce, která v roce 2019 postihla celý svět. Virus se šíří nejčastěji pomocí kapének z dýchacích cest při osobním kontaktu. Široká veřejnost i lidé užívající drogy jsou nebezpečí nákazy vystaveni úplně stejně. Uživatelé drog ale čelí dalším problémům během pandemie. Uživatelé drog mají často nemoci, které přechází do chronicity, například respirační […]

Rubriky
Články Kouření

Deprese z odvykání nebo deprese z kouření?

Někteří kuřáci při odvykání cigaret pociťují zhoršení nálady a vyšší úzkost. Současné výzkumy přináší odpověď na otázku, zda odvykání kouření souvisí s depresí. Na Národní linku pro odvykání občas volají klienti s dotazem na zhoršení nálady, které se u nich objevilo krátce po tom, co přestali kouřit. Jedná se totiž o jeden z dočasných abstinenčních […]

Rubriky
Články Kouření

Tabák v Česku: čísla a trendy

Státní zdravotní ústav v letošní výzkumné zprávě uvádí, že podle nejnovějších dat tabák kouří čtvrtina české populace. Od roku 2012 se počet kuřáků v populaci snižuje. Státní zdravotní ústav (SZÚ) letos publikoval výsledky svého posledního výzkumu, který sledoval užívání tabáku v české populaci v roce 20191. Výstupy studie ukázaly, že mezi lidmi staršími 15 let […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Syndrom závislosti 

Co přesně je závislost? Jako základní odpověď na tuto otázku můžeme použít diagnostická kritéria. Dle Mezinárodní klasifikace nemocí 10 se syndrom závislosti charakterizuje jako soubor fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, kdy braní drog má větší prioritu než cokoliv jiného. Charakteristickým znakem syndromu závislosti je touha užít nelegální návykovou látku, alkohol nebo tabák1. Stanovení diagnózy syndrom […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Dá se závislost zdědit?

Co hraje roli při vzniku závislosti?  Jak je možné, že někdo zvládne užívat alkohol celý život v přiměřené míře a někdo tzv. “spadne” do závislosti a při odvykání musí projít pobytovou léčbou? Našli jsme pro Vás pár zajímavých výzkumných výsledků, které mohou odpovědět na Vaše otázky… Řada lidí se domnívá, že riziko dědění sklonu k […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Jak zvládat úzkost bez návykových látek

Téměř každý člověk se někdy setkal s pocitem úzkosti a každý má jinou strategii, jak se s tímto pocitem vyrovnávat. Úzkost a další nepříjemné psychické stavy bývají častým důvodem, proč lidé vyhledávají návykové látky. Lidé někdy užívají alkohol či nelegální látky za účelem zklidnění, zmírnění úzkosti a zvednutí nálady, které sice může krátkodobě nastat, ale […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Klesá užívání návykových látek mezi šestnáctiletými?

Z hlediska užívání návykových látek mezi šestnáctiletými studenty pozorujeme dlouhodobý klesající trend. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) je největší celoevropskou studií zaměřenou na zjištění rozsahu užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování u mládeže ve věku 15–16 let. Projekt je realizován v pravidelných 4 letých intervalech. Celkem 54 % šestnáctiletých […]

Rubriky
Články Kouření

Problematika kouření cigaret a jeho vztah k impulzivitě 

Vůbec nejčastější formou užívání tabáku je kouření cigaret. Závislost na cigaretách je klasickou drogovou závislostí a je považována za preventabilní (poruchy, kterým lze předejít) příčinu nemocnosti a předčasné úmrtnosti. Jako nejvýznamnější a charakteristický projev závislosti na tabáku je craving neboli touha užít cigaretu, díky níž jedinec cigaretu užije1. Co je impulzivita? Lze říci, že je […]

Rubriky
Alkohol Články Drogy Hraní Kouření Léky Ostatní

Jak se žije v terapeutické komunitě?

Do terapeutické komunity přichází lidé, kteří prochází procesem odvykání od návykových látek a usilují o znovuzačlenění do společnosti. Klienti zde bydlí a společnými silami se podílí na každodenním chodu komunity.  Společné soužití klientů je jedním ze základních nástrojů, jakým dochází ke zprostředkování sociálního učení a k nácviku základních sociálních dovedností. Právě tyto kompetence jsou alfou […]

Rubriky
Články Drogy Kouření

Lysohlávky pro odvykání kouření?

O Češích je obecně známo, že jsou národem houbařů. Spousta Čechů se o víkendu vydává do lesů sbírat praváky, kozáky či bedly. Existují i jiné, “zakázané” houby – lysohlávky. Jedná se o houby, které v sobě obsahují účinnou látku psilocybin a psilocin. Toto by samo o sobě nebylo moc zajímavé, kdyby se nejednalo o látky […]